คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม สู่การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า และสร้างชาติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรม” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรมการจัดทำแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเพื่อถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ของส่วนราชการและองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

แชร์