พิธีเปิด กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดขึ้น โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วย วิทยากรในวันนี้ คือ คุณหิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นักออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดของการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเลย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี ผ้าพื้นถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การทำงานของวิทยากร รวมถึงการแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติออกแบบและนำเสนอร่วมกันผู้เข้าอบรมจึงได้รับแนวทางในการพัฒนางานผ้าร่วมสมัย โดยเน้นที่การออกแบบลวดลาย และจะนำไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการประกวดผลงานในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

แชร์