คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทาง ทิศทางการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม

แชร์