Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) โดยมี ผู้บริหาร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติการภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แชร์