รัฐบาลจัดริ้วขบวนยิ่งใหญ่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายราเชนทร์ วิศวนาถ อัรเลกัร ผู้ว่าการรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ดร. วิเรนทร์ กุมาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเพิ่มพลังทางสังคม สาธารณรัฐอินเดียและนายนาเคส สิงห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป โดยมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาตลอดพิธี หลังจากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ

โดยมีคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์สาธารณรัฐอินเดีย คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ๔๙ ประเทศ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา องค์กรศาสนาต่างๆ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ศาสนิกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีกระทรวงวัฒนธรรมจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งริ้วขบวนมีทั้งหมด ๒๓ ขบวน มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า ๒,๕๐๐ คน เช่น ขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขบวนจิตอาสา เป็นต้น หลังจากนี้จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

สำหรับในส่วนภูมิภาคจะอัญเชิญไปประดิษฐานใน ๓ จังหวัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุส่งมอบคืนให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย โดยบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแต่ละจังหวัดในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไปของแต่ละวัน จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ

แชร์