คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุทัศนเทพวราราม ในกิจกรรม “Walk Rally ๙ มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคู่สมรส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

นอกจากนี้ พระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ยังได้เมตตานำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “Walk Rally ๙ มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ประจำวัดฯ ได้แก่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๔) พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ พระกริ่งใหญ่ ท้าวเวสสุวรรณ พระพุทธเสฏฐมุนี พระพุทธรังสีมุทราภัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (แพ ติสฺสเทโว) พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) และพระพุทธศรีศากยมุนี โดยกิจกรรม Walk Rally ๙ มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมเรียนรู้พุทธประวัติที่สำคัญประจำวัดสุทัศนเทพวราราม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

แชร์