คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ฉัตรมงคล คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ตรงกับวันที่ ๔ พฤษภาคม อันเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและพสกนิกร ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ