Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา (กัณฑ์ที่ ๘ – ๙) งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา (กัณฑ์ที่ ๘ – ๙) งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ พระคาถา ตอนว่าด้วย ชูชกทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรก็มอบให้ แต่ขอให้ชูชกรอพระนางมัทรีก่อน ให้แม่ลูกได้บอกลาก่อน ชูชกไม่ยอม ด้วยเกรงว่าพระนางมัทรีจะไม่ยกสองกุมารให้ตน ก่อนชูชกจะพาสองกุมารจากไป พระเวสสันดรได้ตั้งราคาค่าตัวสองกุมารว่า ถ้าใครจะไถ่ตัวพระกัณหาชาลีไป ต้องให้ ทาส ทาสี ช้าง ม้า โคนม ทองคำ สิ่งละ ๑๐๐ จากนั้น ชูชกได้ใช้เถาวัลย์มัดข้อมือสองกุมารลากจูงพาออกไป สองกุมารขัดขืน ก็ใช้ไม้โบยตี สองกุมารได้รับความลำบากเป็นอันมาก กัณฑ์ที่ ๙ ภัณฑ์มัทรี มี ๙๐ พระคาถา ตอนว่าด้วย พระนางมัทรีเสด็จกลับจากหาผลไม้ในป่า ไม่เห็นสองกุมาร ได้ร้องเรียกติดตามหาก็ไม่พบ พระนางถึงกับสลบต่อพระพักตร์พระเวสสันดร เมื่อทรงฟื้นแล้ว พระเวสสันดรตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับสองพระกุมารแก่พระนาง เมื่อพระนางได้ทรงสดับก็ทรงอนุโมทนาปุตตทานด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ