Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการจัดงานยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการจัดงานยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ก่อนการมอบโล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจซุ้มอาหาร “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี ๒๕๖๖ หลังจากนั้น รับชมวีดิทัศน์การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ ประกอบด้วย บ่อเกลือ ตำนานนางผมหอม ตำนานหลวงพ่อพระใส แห่นกบุหรงซีงอ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ นาเกลือ น้ำผักสะทอน ผ้าไหมหางกระรอกโคราช ผ้าซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ ผ้าโฮลสุรินทร์ เมรุลอย การเส็งกลองกิ่ง การเล่นโหวด และเรือบก จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้นำเสนอข้อมูลขึ้นบัญชี รวม ๒๑ ชุมชน การมอบโล่รางวัลบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ประเภทบุคคล ๑๖ รางวัล ประเภทกลุ่มบุคคล ๗ รางวัล การมอบโล่รางวัล “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี ๒๕๖๖ และการมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โรงเรียน

นอกจากนี้ งานดังกล่าวได้จัดพื้นที่ให้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมทั้งการบรรเลงดนตรีไทย และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีชาติ รวมทั้งเมนูอาหาร ๗๗ รายการ ที่จัดมาให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชิมกันฟรี ๆ พร้อมยังได้รับสาระความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ชุมชนร่วมนำเสนอภายในงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างต่อไป

แชร์