Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าร่วมโดยได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ได้เยี่ยมชมโบราณสถาน สถานที่สำคัญพร้อมรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ “เขาวัง” เดิมเป็นพระราชวังที่รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒ โดยนำสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก มาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้าง แต่ฝีมือช่างยังมีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ได้แก่ วัดพระแก้ว พระธาตุจอมเพชรและพระราชวัง อยู่บนยอดเขาทั้ง ๓ ยอด ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรียังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญในรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕

แชร์