ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณและงานด้านงบประมาณ ณ กลุ่มแผนงาน จำนวน 2 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) (วงเงิน 180,000 บาท)

วันที่  

05/03/61

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ