คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ.ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคู่สมรส เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖ “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตร์ศิลป์(ทัศนศิลป์) ผู้แทนผอ.สศร. พร้อมหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2566 นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ บริหารบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ประธานพร้อมคณะผู้ร่วมแถลงข่าว ได้ชมกิจกรรมการสาธิตการทำกระทงสวยงามและกระทงสร้างสรรค์ ชมสาธิตการจัดงานประเพณีลอยกระทงตามอัตลักษณ์พื้นถิ่นจากจังหวัดสุโขทัย ตาก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม นครพนม นครศรีธรรมราช และลพบุรี ตลอดจนได้ร่วมกันลอยกระทง ณ บริเวณศาลาไทย ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน

สำหรับประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยในฤดูน้ำหลาก ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตอันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมกิจกรรมภายในงานมากมาย ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เน้นเผยแพร่คุณค่าสาระของวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แต่ละครอบครัวใช้กระทงร่วมกัน ๑ กระทง สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แหล่งน้ำหลังจากจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่จะจัดให้คำนึงถึงความสอดคล้องต่อการที่ประเทศไทยเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทง เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้แก่ กองทัพเรือ สนับสนุนด้านความสงบเรียบร้อยของชาติทางน้ำและทางทะเลงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, การจัดงาน Bangkok River Festival 2023 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” เน้นหลัก ESG รักษาสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน จัด ณ ๑๐ ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจัด ณ บริเวณถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน ในชื่องาน “Lamphun River Festival 2023” , บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สร้างสรรค์พื้นที่บริเวณ “ลานอรุณ” เป็นลานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบของจิตรกรรม การแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

โดยในปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำแนวทางขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนร่วมกันปฏิบัติในเทศกาลประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถพัฒนาต่อยอดจากคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทงเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน และยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

๒. จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ขอความร่วมมือการจัดสถานที่จัดงานให้มีพื้นที่เหมาะสม กว้างขวาง ไม่แออัด พร้อมให้มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจรทางบกและทางน้ำ ตลอดจนบริเวณท่าน้ำให้มีความมั่นคง สะดวก และปลอดภัย

๔. ควรงดการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา และห้ามดื่มกินในบริเวณงานหรือใกล้เคียง งดการเล่นดอกไม้ไฟ พลุ หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน

๕. การจัดการแสดงต่าง ๆ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

๖. ขอเชิญชวนให้ประชาชน “แต่งไทย ไปลอยกระทง” เพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้ผ้าไทย แสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ในงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และในจังหวัดต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

แชร์