Facebook Logo

วันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์กระทรวงวัฒนธรรม

วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2560 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2559 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

แชร์