สร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยวเมืองแห่งศิลปะ “เชียงราย” ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางรพีพร คล่องธนาคม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว โดยจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานเขียน โดยเฉพาะการผลิตเนื้อหางานเขียนบทความสารคดีผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ ได้แก่ นางอุรุดา โควินท์ นายจิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ นางสาวปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย นายอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี 2563 และนายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี 2564 นอกจากการอบรมในห้องแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในหลายพื้นที่ อาทิ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดป่าสัก ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้ได้ซึมซับสุนทรียภาพของผลงานศิลปะจัดวางที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับบรรยากาศของเมืองเชียงราย เป็นการสร้างบรรยากาศของเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ในอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องพัฒนางานเขียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมภาพประกอบ เผยแพร่ผ่านช่อองทางออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำในการพัฒนางานด้วย

แชร์