Facebook Logo

สศร. กระชับความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เราคือทุกสิ่ง ทุกสิ่งก็คือเรา (พลังงาน สสาร ความหมาย)” โดย อ คามิน เลิศชัยประเสริฐ ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ [คุณสิริรัตน์ โอภาพ] เข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [รศ.สุกรี เกษรเกศรา] และคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ฯ ในการขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยร่วมกับภาคการศึกษา จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมล้านนา ประกอบด้วยเรือนโบราณ 10 หลัง และยุ้งข้าว 4 หลัง ที่ย้ายมาจากสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่และนำมาอนุรักษ์เพื่อการศึกษา ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เราคือทุกสิ่ง ทุกสิ่งก็คือเรา (พลังงาน สสาร ความหมาย)” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอบถามตัวตน โดย อ คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาทัศนศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ “สุนทรียะแก่งการเยียวยาและการปรับสมดุลย์” โดย ผศ.สมพร รอดบุญ นักวิชาการและภัณฑารักษ์ศิลปะร่วมสมัยรายแรก ๆ ของไทย โซโนโกะ พราว ศิลปินและนักเต้นบูโต และดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะของคามิน เลิศชัยประเสริฐ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จนถึงการสร้างผลงานล่าสุดในโครงการ “สอบถามตนเอง” ที่จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อประกอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ จิตวิญญาณ ปรัชญา ศาสนา และจิตวิเคราะห์ อันเป็นการสะท้อนคิดความเป็นตัวตนของศิลปิน โดยนิทรรศการฯ จะจัดแสดงจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนาคต

แชร์