สศร. มรภ. ภูเก็ต เครือข่ายศิลปิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันสร้างและบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ ต่อยอดดูงานในต่างประเทศ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมเปิดนิทรรศการในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑๕ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ร่วมกับนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการในโครงการฯ ทั้ง ๗ ท่าน ได้แก่ นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540 ศ. เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2550 นายปัญญา วิจินธนสาร

คิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผศ. วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาคิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสัมฤทธิ์ เพชรคง ที่ปรึกษาสมาคมศิลปินภูเก็จ และผศ. ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ. ภูเก็ต โดยมีน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลในโครงการฯ ตามรายชื่อดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิมพ์นารา ธนากรวัจน์ เป็นเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายฤทธิรุทธ โรจนานุกูลพงศ์ เป็นเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสุธีกานต์ ช่วยทิพย์ เป็นเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

๔) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวดรุณี ขาวผ่อง เป็นเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๕)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายรักษ์ ดอกไม้พุ่ม เป็นเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ในพิธีดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมด้วยดร. มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรภ. ภูเก็ต คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ คุณกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นักวิชาการวัฒนธรรมจาก สวจ. ภูเก็ต เครือข่ายศิลปินในพื้นที่ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เพื่อส่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และผนึกกำลังกันส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าสู่การเป็นเมืองศิลปะที่เข้มแข็งของประเทศ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Phuket 2025 ผ่านการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ให้เติบโตและเป็นกำลังสำคัญของการส่งออก Soft power ของไทยต่อไป

แชร์