คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศร. จัดสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแก่บุคลากร

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สศร. เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นางอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์ วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การกำหนดพฤติกรรมในการทำงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนายกิติคุณ โตรักษา และนางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การรู้เท่าทันความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น ๓ THE EMERALD HOTEL

แชร์