คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้นเฟื้อ หริพิทักษ์ Recorded with the Lines by Fua Haribhitak

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-16.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์ Recorded with the Lines by Fua Haribhitak ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) โดยมี ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้นอกจากนิทรรศการภาพวาดโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังมีกิจกรรมการสนทนาในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ บันทึกไว้ด้วยลายเส้น : เฟื้อ หริพิทักษ์ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รองประธานมูลนิธิเด็ก /“ชีวิตและงานของครูใหญ่แห่งวงการศิลปะ เฟื้อ หริพิทักษ์” โดย นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิด และนักเขียน อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2560 นายพิภพ บุษราคัมวดี ศิลปิน ช่างภาพ และผู้เขียนหนังสือ “เฟื้อ หริพิทักษ์ ชีวิตและงาน” ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / “เบื้องหลังเฟื้อ หริพิทักษ์” โดย นางศิรินทร หริพิทักษ์ กองทุนเฟื้อ หริพิทักษ์ นายพิภพ บุษราคัมวดีศิลปิน ช่างภาพ และผู้เขียนหนังสือ “เฟื้อ หริพิทักษ์ ชีวิตและงาน” ผู้ดำเนินรายการ นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ (ศมส.) /“เรื่องหลังภาพ : ความท้าทายในการอนุรักษ์ภาพลายเส้น ของ เฟื้อ หริพิทักษ์” โดย นางขวัญจิต เลิศศิริ นักอนุรักษ์ บริษัท เคซีที คอนเซอเวชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอชนา พูลทองดีวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ “บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์ Recorded with the Lines by Fua Haribhitak” เปิดให้เข้าชมได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. สามารถรับชมสูจิบัตรนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://culturio.sac.or.th/content/1366 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการ ได้ที่ จรรยา ยุทธพลนาวี โทร 02 880 9429 ต่อ 3403 email: [email protected] ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ https://www.sac.or.th/portal/th/activity/detail/494 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โทร : 0-2880-9429 ต่อ 3101

แชร์