คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.ร่วมหารือ พม. บูรณาการงานศิลปะร่วมสมัย ใช้ศิลปะส่งเสริมสังคม

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เพื่อบูรณาการภารกิจความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้และบุคลากร ด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนไทย ตามพันธกิจของทั้งสองหน่วยงาน อาทิ กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสร้างพื้นที่ หรือนิเวศน์ด้านศิลปะร่วมสมัย ช่วยให้กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีความเข็มแข็งทางจิตใจ ใช้ศิลปะในการสร้างสุนทรีย์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ตอบเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทั้งนี้ในอนาคตจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แชร์