สศร. หารือสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมศิลปะร่วมสมัย

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หารือร่วมกับนางวรินดา เธียรอัจฉริยะ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) และคณะฯ ถึงแนวทางความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมศิลปะร่วมสมัยของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ สศร. และ สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้หารือถึงแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน และประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมให้ศิลปินร่วมสมัยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาผู้ชมกลุ่มใหม่ เป็นต้น

โดยมี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อํานวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน นางอลงกรณ์ จารุธีรนาท ผู้อํานวยการกองเศรษฐกิจวัฒนธรรม นางสาวปริยาภา อมรวณิชสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการผู้อํานวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ในกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือดังกล่าว

แชร์