คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. เดินหน้าจัดทำข้อมูลศิลปินร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) มอบหมายนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และบุคลากรที่เป็นกลุ่มดูแลฐานข้อมูลหลักในระบบฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Big Data สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานฯ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์