คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. และ สวธ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2” ซึ่งแสเงผลงานของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่ห้าหลวง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ICON Art & Culture ชั้น 8 ICONSIAM

ทั้งนี้ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดให้มีการเรียนหลักสูตรดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะในลักษณะพุทธศิลป์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรม ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 2566 ณ ICON Art & Culture ชั้น 8 ICONSIAM

แชร์