Facebook Logo

สาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดกิจกรรมสิลปะร่วมสมัยภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ การเเสดงดนตรีร่วมสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

24/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ