Facebook Logo

สาระสำคัญในสัญญา: จ้างจัดทำวิดีทัศน์สรุปแผนงานและโครงการสำคัญของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

วันที่  

29/06/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ