คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับการสร้างพลังเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานในพิธี พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในหัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ” The 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนางรพีพร คล่องธนาคม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระมหาวีรวงศ์ (ห้องประชุม 1) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (ตึกพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แชร์