คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต หารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ งานไทยแลนด์เบียนนาเล่จังหวัดภูเก็ต ปี 2025

14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดประชุมหารือเพื่อสรรหาทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ต ปี 2025 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย กลุ่มศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินร่วมสมัย เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข นายปัญญา วิจินธนสาร เป็นต้น กลุ่มนักวิชาการด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ
เช่น ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและ การออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น กลุ่มองค์กรและผู้ทำงานด้านศิลปะ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ
ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ เป็นต้น และ กลุ่มภัณฑารักษ์ที่เคยร่วมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่จังหวัดกระบี่ นครราชสีมา และเชียงราย เช่นนายธวัชชัย สมคง นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายวิภาช ภูริชานนท์ เป็นต้น รวมถึงผูัรับผิดชอบโครงการของ สศร. และจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นางอัญชลี เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตและ นายสัมฤทธิ์ เพชรคง ที่ปรึกษาสมาคมศิลป์ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีการสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะในการสรรหาและดำเนินงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และภัณฑารักษ์ ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงที่ผ่านมา เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดคุณสมบัติของผูัอำนวยการ
ฝ่ายศิลป์ และภัณฑารักษ์ โครงการไว้ 6 ข้อ ได้แก่

1) ควรเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2) ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

3) ควรเป็นผู้ที่มีเครือข่ายการทำงานด้านศิลปะร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4) ควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบ ระเบียบ ข้อกฎหมายและการบริหารงานของภาครัฐ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องและถูกต้อง

5) ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น สามารถปรับตัวและ มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่

6) ควรเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานด้านศิลปะร่วมสมัยกับศิลปิน บุคคลหรือหน่วยงานในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะผูัทรงคุณวุฒิรวบรวมรายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์และผลงานของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งให้ สศร. ภายใน 24 พฤษภาคม 2567 และจะประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อดังกล่าวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ต พิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ