สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริการวิชาการ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดี
คณะมัณฑนศิลป์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำ
คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมด้วยทีมงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการฯ
 ดังกล่าว ดำเนินการใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครนายก ภายหลังการประชุมฯ ผอ.สร. ได้นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมงาน เข้าชมนิทรรศการ 2022 Acquisitions Office of Contemporary Art ณ ห้องนิทรรศการ ๔ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ