คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ.2566-2570″ โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 40 คน

ตามที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ.2566-2570) ให้แก่ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563-2565) พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2566-2570″ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ (The Emerald Hote!) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แชร์