คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องทวารวดี ๑ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดนครปฐม) โดยมี นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ ผศ.ชวลิต ขาวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และผู้เเทนจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว จำนวนกว่า ๘๐ คน

แชร์