สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมแกลเลอรีและสตูดีโอเครือข่ายศิลปินจังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมชม

แกลเลอรีและสตูดิโอเครือข่ายศิลปินจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ แกลเลอรีอาจารย์พิสิทธิ์ ลีรัตนนุรัตน์ ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและลูกปัดโบราณ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย อาจารย์พิสิทธิ์ยังเชี่ยวชาญในการวาดภาพเหมือนบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำ การสร้างงานศิลปะด้วยกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่ และเป็นวิทยากร

ด้านศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในสังคม

ต่อมา คณะฯ ได้เยี่ยมชมแกลเลอรีอาจารย์วิสูตร สุทธิกุลเวทย์ ศิลปินร่วมสมัยสาขาภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์งานในรูปแบบศิลปะมินิมอลและแอบสแตรค และเคยจัดแสดงผลงานในนิทรรศการทั้งเดี่ยวและกลุ่มมากมาย

จากนั้นได้เยี่ยมชมแกลเลอรีอาจารย์วิศิษฐ พิมพ์พิมล ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดเส้นด้วยเทคนิคชาโคลและสีน้ำ และเคยแสดงผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น

นิทรรศการสีน้ำโลก จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อปี 2557 และการวาดภาพสีน้ำสถานที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจัดทำปฏิทินของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA)

การเยี่ยมชมสตูดิโอและแกลเลอรีศิลปินร่วมสมัยในพื้นที่จังหสัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธืกับเครือข่ายศิลปินในส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต

แชร์