คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวในงานการกุศล“Love Song For Mom” ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมาย ให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมแถลงข่าวในการจัดงานแฟชั่นโชว์การกุศล “Love Song For Mom” ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมูลนิธิชีวิจพัฒนาในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์หญิงวไลวัฒนา สวัสดิ์ – ชูโต ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา และคุณเฉลิมพันธ์ุ ศรีชนะชัยโชค ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ให้สัมภาษณ์บนเวที เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผ้าไทย มาออกแบบเป็นชุดเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พร้อมกล่าวถึงผลงานชุดเครื่องแต่งกายที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ความอนุเคราะห์แก่มูลนิธิชีวิตพัฒนาในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 14 ชุด ที่จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ว่าเป็นผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชื่อดัง 6 ท่าน ได้แก่ นายเอก ทองประเสริฐ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นายศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ นายศิริชัย ทหรานนท์ และนายพลัฏฐ์ พลาฎิ อันเป็นผลงานภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Ready to Wear) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำหรับงานการแสดงดนตรีการกุศล “Love Song For Mom” มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ