คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ย่านพระนครอย่างยั่งยืน

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ”แนวทางการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์พระนคร” พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์มิตรเมือง (Urban Ally) แห่งคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม 103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจและประเมินศักยภาพย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะผลักดันให้ย่านพระนครเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ

แชร์