สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ (City of Art Index) ระยะที่ 1

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองศิลปะ (City of Art Index) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ