Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิด Black Box Theater ณ อาคารพิพิธภัณฑ์-ดนตรีอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิด Black Box Theater พื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงดนตรีและปฏิบัติการทดลองที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และ อุปกรณ์ทัดเทียมต่างประเทศ โดยได้รับ เกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับ Black box theater ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มุ่งสร้าง black box theater ให้เป็นพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานการแสดงดนตรี และเป็นพื้นที่ทดลอง เชิงปฏิบัติการด้านดนตรี และศิลปะสาขาอื่น ในลักษณะ Working Space ทางด้านดนตรี ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ริเริ่มให้เกิด ไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่พร้อมมีส่วน ร่วมกับผู้ชม

ในการนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ มอบทุน “เปรมดนตรี” และเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 13 ทุน

แชร์