คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ ๑ (จังหวัดเชียงราย)

วันที่  

15/06/67

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ ๑ (จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ศิลปะ การออกแบบ และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร และเงื่อนไข
๑. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๒. เป็นเจ้าของพื้นที่ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย
๓. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา
๔. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ตลอดทั้งโครงการ
๕. เมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถนำเสนอผลงานการพัฒนาพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กำหนดการกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ * กำหนดการและสถานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร
๑. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมข้อมูลประกอบเพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สามารถส่งใบสมัครได้ทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1pe-af_eltpYlM3V8wv9pM5Ub05XiHVteKmzUaPLQU1E/edit ในเว็บไซต์ www.ocac.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๙ – ๖๐

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ