แถลงข่าว “โครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทร์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทร์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์