Facebook Logo

แนวทางการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมประชุมกับนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร สำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร พร้อมด้วย
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นายอำเภอเมืองภูเก็ต
นายอำเภอกะทู้ นายอำเภอถลาง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

แชร์