โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 YOUNG ARTISTS TALENT #10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “สยามศิลปิน” ให้แก่เยาวชนโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ YOUNG ARTISTS TALENT #10 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ ในการสืบทอดภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นการประสาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างศิลปินร่วมสมัย ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -19 มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยตลอดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะเดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

แชร์