Facebook Logo

โครงการพัฒนาออกแบบลายผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้สู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดำเนินโครงการพัฒนาออกแบบลายผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้สู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนำนักออกแบบเครื่องแต่งกายลงพื้นที่เพื่อพัฒนาลวดลายผ้าร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมการพัฒนาลวดลายผ้าในปีนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา โดยนายธีระ ฉันทสวัสดิ์ ลงพื้นที่ 2 ชุมชนในจังหวัดสงขลา ได้แก่ มีดีนาทับ นาหม่อมบาติก และจังหวัดยะลา ได้แก่ ศรียะลาบาติก และอาดือนันบาติก

เส้นทางที่ 2 จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอก ทองประเสริฐ ลงพื้นทีจังหวัดปัตตานี ได้แก่ บาติก เดอ นารา รายาบาติก และจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ซาโลมา ปาเต๊ะ และบ้านบาโง ดีไซเนอร์ทั้ง 2 ท่าน ได้แนะนำเทคนิคในการสร้างลวดลายใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการแจ้งว่าลวดลายที่ได้ร่วมพัฒนากับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรีย มาเลเซีย เป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10-30%

แชร์