คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะทำงานโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # ๒ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” นำผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖ รางวัล เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต ความร่วมมือและน้ำใจไมตรีของคนไทย การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวดจำนวน ๑,๘๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘,๐๑๒ ภาพ แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป ๕,๖๑๒ ภาพ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ๒,๔๐๐ ภาพ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๑ รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล ๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

-รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรได้แก่

นายดลธรรม จงสอนสุข ชื่อภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี

(นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตรได้แก่ นายจารุวิทย์ ผ่องผุด ชื่อภาพ Music in the rain

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร นางสาวชมพูนุช มีรัตน์ ชื่อภาพ เดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

ประเภทบุคคลทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร ได้แก่ นายประสบชัย จันดก ชื่อภาพ ยองเส้น ไทเลย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร ได้แก่ นายอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ หาปลาในอ่าวพังงา

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเบนซิน จองสี ชื่อภาพ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

แชร์