โครงการสืบสานผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานเปิดโครงการสืบสานผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดขึ้น ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัย โดยมีวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นมาให้ความรู้ คือ อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้แทนจากสมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานี คือคุณณารอน หาญชนะ ,คุณประศาสตร์ บุญสุภาพ และคุณอัญชลี สายแวว ให้ความรู้การสร้างแบบ ออกแบบแพทเทิร์น และการตัดเย็บเสื้อผ้า ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฮือนฝ้ายคำ โรงแรมฝ้ายขิด ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 60 ราย ตัวแทนจากทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ