Facebook Logo

โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดวัฒนธรรมผ้าร่วม

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทนมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ เลย ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

แชร์