คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การย่อเรื่อง การเขียนเรื่อง”

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การย่อเรื่อง การเขียนเรื่อง” โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”

โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี ร่วมอบรมการสร้างงานเขียน ผ่าน เพจ # วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร

สำหรับกำหนดการอบรมในครั้งต่อไปมีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น.ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)”โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ เป็นวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น.ในหัวข้อ“สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)ต่อ ” โดยมีดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์เป็นวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น.ในหัวข้อ “หัวใจของความเรียงและสารคดี” โดยมีคุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 เป็นวิทยากร

ทั้งนี้กำหนดการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าอบรม จะจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

แชร์