Facebook Logo

โครงการ “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยธรรม งามล้ำ @ ผาแต้ม” ภายใต้เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปิน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดโครงการ “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยธรรม งามล้ำ @ ผาแต้ม” ภายใต้เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย๑. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ ๑๒ คน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบเทคนิคต่าง ๆ จำนวน ๑ ชิ้น ๒. การจัดนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ ๑๒ คน จำนวน ๒๔ ชิ้น๓. การจัดเสวนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย๔. การจัดแสดง สาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ๕. การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จำนวน ๓๕ คน๖. การแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย การใช้ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยให้พัฒนาต่อยอดกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว​ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เปิดพื้นที่การจัดแสดง สาธิตและจำหน่าย ผลงานศิลปะร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แชร์