คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบาย “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อน ๑๐ นโยบายรองรับ THACCA ดัน ๑๐ นโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก พร้อมขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม “๑๐ เปิดวัฒนธรรม (OPEN CULTURE) สร้างพลังแห่งอนาคต พลิก วธ.สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าองค์การมหาชน ร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ วธ. จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลัก “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ผ่านจุดเน้นหลักๆ คือการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA (Thailand Creative Content Agency) และการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก โดยจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดกับประชาชนมากที่สุด

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ