คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ของกระทรวงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมที่ดี อาทิ การแสดงโขนเยาวชน ตอน จับนาง, การขับร้องเพลงร่วมสมัย, กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลและแจกของรางวัลมากมาย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ