คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

100 แรงบันดาลไทย ผลงานของนักออกแบบกลุ่มเซียมไล้ ผลงานนักออกแบบรับเชิญ และผลงานของนักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้นงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยมีบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นักศึกษา อาจารย์ จากหลากหลายสถาบัน เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center ในการนี้ ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมผลงานของนักออกแบบกลุ่มเซียมไล้ , ผลงานนักออกแบบรับเชิญ และผลงานของนักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ ชิ้นงาน ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ๖ นักออกแบบหลัก นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย ได้แก่ กฤษดา วงศ์อารยะ, ไพโรจน์ ธีระประภา, ปณต ทองประเสริฐ, ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์, ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, รศ.อาวิน อินทรังษี และภายในนิทรรศการมีการแสดงผลงานจริงของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานในโครงการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย หลากหลายสถาบัน อาทิเช่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สรชา หลวงพิทักษ์ , ภัทรพร สิเนหารุณ, น้ำเชี่ยว แม้นพ่วง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้แก่ วิภาดี แซ่ลิ่ม, ชุติมน ธำรงโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ได้แก่ พงศ์ธร ดีสะท้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้แก่ วิวิศนา หาเพิ่มพูล เป็นต้น ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นี้

แชร์