สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะ ที่ 3 เจียงฮายยินดี “Spirit of Chiang Rai”

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งมอบผลงาน Wall Art เจียงฮายยินดี “Spirit of Chiang Rai” ณ เชิงสะพานขัวพญามังราย บริเวณกำแพงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทางแมลง ที่ 1.3 จ.เชียงราย ให้กับเทศบาลนครเชียงราย โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้รับมอบผลงาน

การดำเนินกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะ ที่ 3 ในครั้งนี้ เป็นการวาดภาพร่วมสมัย Wall Art ภายใต้หัวข้อเจียงฮายยินดี “Spirit of Chiang Rai” ขนาดความยาวบนกำแพง 46 เมตร ความสูง 2.40 เมตร ออกแบบภาพวาดโดยศิลปิน และนักศึกษาศิลปะ ในจังหวัดเชียงราย กว่า 15 ภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ภาพวาดใช้ความสดใส ร่าเริง ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย ทั้งภาพความสดใสของดอกไม้ สัตว์ในตำนานพื้นเมืองเชียงราย และบริบทความเป็นเมืองศิลปะ เพื่อเข้าถึงผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในย่านเขตเมืองเก่า เมืองเชียงราย เชื่อมโยงชุมชน วัด โบสถ์ สถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ของเชียงราย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการ ร่วมกับชุมชนอย่างลงตัว พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย สู่การเป็นย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย และหวังให้เป็นอีกหนึ่ง Land Mark ในการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองแห่งศิลปะของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเพื่อเตรียมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

+21

แชร์