สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอร่างผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดลพบุรี)

โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และผู้เเทนจากส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์

Share on facebook
Share on twitter