คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอร่างผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดลพบุรี)

โดยมี นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ สศร. รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ อ.รัฐ เปลี่ยนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมด้วยนางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และผู้เเทนจากส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์