คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

Line Talk 2019

วันที่  

06/04/62

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำ Sticker Character

รอบวันที่ 21 เมษายน 2562
สถิตย์พร สุบรรณโรจน์
ฤดีพร พ่วงสมจิตต์
กาญจนา อิสระชัยพิสิฐ
พรชัย บัวทอง
คารม วาสี
ภัทรรัชต์ สันป่าแก้ว
ด.ญ.เติมอุ่น สันป่าแก้ว
ภวัต รุ่งรัศมี
ศรัณยา รุ่งรัศมี
สุธีย์ บุญลา
กาญจนีย์ ธนวีร์กิตติโชติ
ยุคลวรรณ พุ่มกุมาร
ประโลมจิตต์ โกมลภิส
ศิริ​ลักษณ์​ เลิศ​หิรัญ​ทรัพย์
ทชากร กุลวิเชียร
Narumol Sukchuen
Pasichaya Sukchuen
Nattapharis Kitburee
nattakul phuangsombat
เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ
วรรณี องค์วิเศษไพบูลย์
วสมน สันติกาญจน์
จัตุรงค์ บุญไธสง
Patchar Nantanapiboon
ชิตากานต์ อนนตพันธ์
อนันต์ พ่วงสมจิตต์
เนตรนภา สุขพิทักษ์
ณัฐกฤตา ณิชากฤตยา
ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล
สุเมธ สุขพิทักษ์
สุประวีณ์ ตันติวิภาพงษ์
ลภัสภร บุญยั่งยืน
ภัทร วิริยะเสถียรจินดา
สถิตย์พร สุบรรณโรจน์
นภัสวรรณ สุบรรณโรจน์


รอบวันที่ 28 เมษายน 2562
ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
ธัญญ์ แววหงษ์
ณัฐรดา คร้ามกลาง
เกศินี เพ็ชรรุ่ง
นภัส สวัสดิ์บุรี
นภาภัทร สวัสดิ์บุรี
จักรพงศ์ สวัสดิ์บุรี
จรรย์สรณ์ บัวภา
น.ส.วลัยพร ตอมพุดซา
กิตติชัย บรรจง
นายทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
นายกนกศักดิ์ อุพันทา
Pinnarat Sresthaporn
ฉัตรชัย บุญช่วย
ณัฐวัชร์ ปิยสังคม
จิราภรณ์ เจียรชัย
พจวรรณ ทิพภาวรรณ
กานต์รวี ดาวเรือง
พุทธิกันต์ คงคา
มธุรส​ จันทร์หอม
ด.ญ.พิชญ์นาฎ พันธ์ทอง
ด.ญ. ฐิตาภา ไข่รัศมี
ธมลพัชร์ พงษ์อารีย์
กฤษณัฏฐ์ พงษ์อารีย์
หทัยรัตน์ นรินทร
นลิน สีหพาหุ
จุฑารัตน์ มลณี
สุภชา เอี่ยมธนาพร
ปภาพินน์ งั่นบุญศรี
ระวีวรรณ จันทร์โส
รัญชิตา เตโชเรืองวิวัฒน์
พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักดี
ภัทรวีรินทร์ สิริบุญญาภักดี
ชณัฐปภา ดวงอัมพร
อรกัณญา ดวงอัมพรรอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

อนงค์นาถ เจริญศรี
เอื้อปญา เก่งการค้า
ปวุฒิ ปานจิตต์
นางสาววัฒนา นรบุตร
สิทธิพงศ์ แขวงโสภา
พีรวิช เหมภากรสกุล
สิริ เอกมหาราช
Pimpat Laohapipatchai
นภัสสร กลิ่นหอม
สุดาวดี พฤกษมาศ
ฑีฆายุ บุญคง
นวลนดา สงวนวงษ์ทอง
ดญ ฐิตารีย์ ฐิตะวรรโณ
ณัทนอนนท์ ฉมาดล
จันทร์ศักดิ์ ส่งเสริม
Kanchana Jittang
นพพล ผิวงาม
รัตนาพร โสภังค์
ศักดิ์สิทธิ์ ศิริแสงเจริญ
หัชชา เพ็ชรไทย
จิรภา ประทุมมินทร์
เฉลิมชัย รัตนมงคลกุล
กัลยกร เลิศถวิลจิร
โชติมา โฆษิตวงศ์สกุล
ณะนิล สกุลพันธ์
ชญานิน ลีลาเกษมสมบูรณ์
พัชนี เตชะรัตนประเสริฐ
ทิพยาภา ลีลาเกษมสมบูรณ์
ปณิตสา ตันจำรัส
มาลินี อาชายุทธการ
ณิธาน อาชายุทธการ
กุลวัลยา ประยูรธรรม
ปถมัง ไวทยะโชติ
นุสชยา ไวทยะโชติ
กนกพิชญ์ ฤทธิทิศ


รอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ชนันสิริ อิทธิกิตติกุล
ณัฏฐพล กฤดาภากุล
ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์
ชนิดา กฤดาภากุล
นส. พชรมน เกิดสุวรณ
สุพิชฌาย์ ชัยสารเสรี
ศรินทิพย์ บุญเติม
นันธิสิทธิ์ หรสิทธิ์
ฐิตารีย์ ชัยสารเสรี
นิศารัตน์ ภูษิตประภา
วินิด ภูษิตประภา
ปทุมมา บำเพ็ญทาน
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
กาณฑ์ กันตพงษ์
วรพร มุ่งการดี
พุทธิดุลย์ สังขดุลย์
พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์
อัจฉพรรณ ทับทิมทอง
โชติกา มนทา
สุกัญญา ติณสุวรรณ
โสนุจิต เตชะวัน
น.ส. รติพร เสริมมา
อุษา เตชะพกาพงษ์
ปวีณา บุญกระพือ
พัณณิตา หนีภัย
ทิพย์รัตน์ เตชะพกาพงษ์
เมทิกา เที้ยบัญญัติ
พัชรินทร์ วัฒนพาหุ
ปาลินา เสียงจากสาย
โสภิต หวังวิวัฒนา
กานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์
ศรุ​ดา​ ศรีจรูญ​กิจ​
ดุษฎี สืบแสงอินทร์
ธนพร ฉันท์พลากร
ธนกฤต ฉันท์พลากร


รอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
นายวัฒนา เวทยประสิทธิ์
นางเพชรน้อย เวทยประสืทธิ์
อังคนางค์ ใบยา
ณัชชา สิงหะผลิน
อัจฉรา สุขสงวน
สิทธิศักดิ์ กล่อมจิตร์
ฐิติวัณด์ ศิริแสงเจริญ
มานิตย์ ประภาวุฒิกุล
ธนวรรณ ไทยพีระกุล
อาทิตยา โคกกระชาย
Naruemon
ภัทร​วดี​ ภู​พร​วิวัฒน์​
ปราโมทย์ พูลทรัพย์
น.ส. ดวงหทัย แพงจิกรี
กวิณ บุญทนันท์
ธิติ วัลลิภากร
วิริยะ วัลลิภากร
ปัญจพล มัคคภาวี
ณฐาภพ สังเกตุ
สุนิสา มณทาหอม
เอื้อสิริ สุขสวัสดิ์
ภททพร สุขสวัสดิ์
นาย สุยาโน พากุลบุตร
ศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์
น.ส.อมรรัตน์ ดีขจรเดช
วิไลรัตน์ เชวงกฤตยานนท์
กัลยกร เลิศถวิลจิร
โอภาส บุญเลี้ยง
ธีรเดช เกิดสมมาศ
ณัฐวิกานต์ ปิ่นสุวรรณ
ณิชกานต์ หาญอนุพงศ์
ทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย
ณิชารีย์ แก้วไชยษา
น.ส.แพรว บุญทอง
นพมาศ รุจิเรืองมณี


รอบวันที่ 1 มิถุนายน 2562
ทองธรรม กุมภีพงษ์
Miss yupa
ปกรณ์ เอื้อวัชโร
penchan limtrakul
ชุติมา งามพิพัฒน์
วราภรณ์ จงเจียมใจ
ศศิวิมล จันทร์เอียด
อรไท สันตวะกุล
ปฐมพร เปรมปรีชากุล
ธิดาวัลย์ อนันตศานต์
อินทิรา จิตต์ใจดี
อมร เชื้อวู้หลิม
ศิริวรรณ เหลืองวิลาวัณย์
สมหวัง บุญส่งสมนุกูล
คุณา ครองบุญยิ่ง
อาทิตยาพร ธีระภัทรภิญโญ
จารุดาไชยจันทร์
นวพร อรุณวัฒนามงคล
วสันต์ ภูบุญลาภ
คุณวุฒิ ลี่แตง
ชิดชนก สารภิรมย์
ณัฐปพน รัตนตรัย
นพณัฐ สมศิลป์
ทักษพร จันทราธิกุล
อารียา พรวิจิตรพิศาล
พัชรินทร สุวรรณมาลี
กุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร
ธวัลรัตน์ สุกุมลจันทร์
กัลยวีร์ วัฒนาถนอมวงศ์
ลฎาภา ภัทราวสิฐกุล
ด.ญ. ภฤศญา ภัทราวสิฐกุล
นนทชา แหวนหล่อ
สุทธิดา ชุณหะฉาย
สุภิญญา ท้วมโสด
ศุภาพิชญ์ ทองดำ


วันที่ 2 มิถุนายน 2562
เอก เหล่าพานิช
สิตานัน เปรมศรี
แสงดาว พรานกวาง
ธนพร ฮ.ศรีสุวรรณไพศาล
กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง
วีรวิชญ์ เก้าเอี้ยน
ชลิดา บรรเริงเสนาะ
วรวิชญ์ เก้าเอี้ยน
กันตภณ ณพสิษฐ์
ปรางฉาย สรรค์วิทยากุล
ชยพันธุ์ ขันธ์นะภา
กนกศักดิ์ เปี่ยมนิติกร
นันทสิทธิ์ บุญทนันท์
คัธริน จิรฤดี
ภาสินี อุฬารวงศ์
เพ็ญสิริ มาลา
ขนิษฐา พรหมสุข
เยาวลักษณ์ จันทร์ศิ่ริโพธา
พรอารีย์ ศิริผลกุล
คนิมา ปโยนิธิธำรง
บุญเลิศ โต๊ะทอง
พรทิพย์ ถาวรวุฒิ
บังอร เก้าเอี้ยน
สรินนา ประวิทย์ธนา
ลักษณา แพสุวรรณรักษ์
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
นภัสกร รัตนพงศ์สิทธิ
นุช นพเก้า
ปิยะ คีรีศรี
ธีรวงศ์ จุดพิมาย
มนสวรรษ์
พริมา
พัสกร ไชยสาร
นัทธวรา เนิดน้อย
ปวิตรา กุลมาลา


รอบวันที่ 8 มิถุนายน 2562
สิวาพร สุทธิเลิศกุล
ศันสนีย์ ศรีวิชัย
ธัญญธร วรรณนิยม
ชุติกาญจน์ วาสะรัมย์
ด.ญ.สุพิชฌาญ์. ศรีประเทศ
ปัณณวิชญ์ เบ้าคำ
ฐิติภัสร์ ธนโชติธนนันท์
สรยุทธ อังคณานุกิจ
จุฑามาศ กฤษเพชร์
นางออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์
นิศาชล ทวนทอง
ฎารน่า ลมูลภักตร์
อริสรา
สุวรรณนี ภู่สุวรรณ์
Yupa Trongpitakkul
รุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์
Areerat Sangasang
นางสาวบุษกร ยันเสน
วิภา วิวัฒน์ชัยกุล
นัจนันท์ วิชิตญาณ
Weeraya Piriyacheevin
ณัฐพัชร์ ถิรครรชิต
สุปิยา ธารินเจริญ
ประเสริฐ โฆษิตธนางกูร
วารุณี โฆษิตวัฒนาพานิชย์
Kulwatana Bhalatanya
ดวงมณี
ดวงกมล ดีคำย้อย
สิริมา มัสอูดี
จิรวัฒน์ คุณอนันทวณิช
ปรตา. วงศ์อารี
จิรันธนิน นาถพงศ์พันธ์
สุดารัตน์ สอนบัว
พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์
ยุวเทพ สายทอง


รอบวันที่ 9 มิถุนายน 2562
นัฐติกาญจน์ วงษ์โสพนากุล
สุภาวดี จินดาเจี่ย
วรินทร ศิลป์วิไลเลิศ
พรทิวา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ณัฐศิษฏ์ เลิศโกวิทย์
จินตนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์
อรนลิน ไชยวสุ
Vichai Lertpanyayothin
ศิวาพร ต้้งสุณาวรรณ์
สุภาพ วงผศ์เจริญ
ศศิธร เริงทัย
Test register
สิราภรณ์ ชวนประเสริฐ
Chalita Nawathian
ภัทรวดี อ่อนสำลี
นฤมล อมรมนัสวงษ์
นวพร ศิวานนท์
ก้องเกียรติ พรหมชี
พัชราวลัย ไตรภพโชติสกุล
บุณยาพร ราชซุยแสน
ปิยกานต์ เปล่งจินดาเรือง
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
พิทยา เฉลิมรัตนา
นริศรา สธนเสาวภาคย์
ศนันท์วัลย์ ผ่องศรีเพชร
อภิรัษต์ บุญลาภ
พันธุ์วิวัฒน์ ถานิสโร
เบญจลักษณ์ ถานิสโร
สุรางคนา จันทร์สว่าง
ชยานันท์ เจียรรุ่งแสง
รุจิรัตน์ รุจิรกุล
สุชาดา ไชยศรี
Areerat Kamolthamwong
นฤมล อมรมนัสวงษ์
นวพร ศิวานนท์

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ